DRAWBAR TRAILER
tải trọng của rơ moóc thanh kéo hoàn toàn tự chịu và chỉ kết nối với đầu máy bằng móc .
Tổng cộng

1

Trang

Whatsapp : 8613666007515